28.08.19 Пройшов фінансовий звіт директора ЗОШ №31 Літовки Юлії Володимирівни за період 2018-2019 н.р.

                                          
                            Директор та вчителі нашої школи приєднались до проекту.
 
Проект “Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність” Протягом двох днів тривав тренінг “Медіаграмотність для громадян”. Досвідчені керівники цього заходу Віталій Копиш та Наталія Запишня навчали основним журналістським стандартам, етики соцмереж, розрізняти маніпуляції в медіа та соцмережах. За цей час кожен зміг “приміряти” на себе різні ролі (редактора, політтехнолога, експерта, журналіста), навчився працювати в команді, створювати спільний “продукт”, отримав тільки позитивні яскраві емоції та певний багаж знань. З нетерпінням чекаємо продовження навчання медіаграмотності. Дякуємо тренерам за креативність, змістовність матеріалу та цікаві заняття.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2019

м. Київ

N 536

Про затвердження Положення про

інституційну форму

здобуття загальної середньої освіти

                        Відповідно до частини дванадцятої статті 9 Закону України “Про освіту”, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, що додається.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2005 року N 397 “Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 липня 2005 року за N 758/11038 (зі змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А.

Положення
про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здобуття загальної середньої освіти за інституційною формою, що організовується у закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та інших закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні освіти (далі – заклади освіти).

2. До інституційної форми здобуття загальної середньої освіти належать очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева.

3. Заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть створювати класи (групи) з денною, вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти, укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності.

Інформація про форми здобуття освіти, що забезпечуються закладами освіти, оприлюднюється на їх веб-сайтах (за їх відсутності – на веб-сайтах засновників).

4. Здобувачі освіти (у разі досягнення повноліття) або їх батьки, інші законні представники за особистою заявою можуть обирати очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну або мережеву форму здобуття загальної середньої освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, освітніх потреб, можливостей і досвіду.

Зарахування осіб до державних і комунальних закладів загальної середньої освіти для здобуття освіти за інституційною (денною, вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою) формою здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016.

Зарахування осіб до приватних і корпоративних закладів загальної середньої освіти для здобуття освіти за інституційною формою здійснюється у порядку, визначеному засновником (засновниками).

Зарахування осіб до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється в порядку, визначеному відповідними актами законодавства.

5. Права та обов’язки учасників освітнього процесу в разі організації здобуття освіти за інституційною формою визначаються Законами України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти.

6. Організація здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти. Результати навчання осіб, які здобувають освіту за інституційною формою, мають відповідати вимогам відповідних державних стандартів загальної середньої освіти.

Державна підсумкова атестація та звільнення від неї осіб, які здобувають освіту за інституційною формою, здійснюються відповідно до законодавства.

7. Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти можуть бути створені умови для засвоєння ним освітньої програми за індивідуальним навчальним планом.

8. Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття освіти за інституційною формою, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти.

II. Очна (денна, вечірня) форма здобуття загальної середньої освіти

1. Здобуття загальної середньої освіти за денною формою може бути організовано для осіб, як правило, віком від 6 років, які навчаються у 1 – 11 (12) класах.

Здобуття базової середньої та профільної загальної середньої освіти за вечірньою формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти. Заклади освіти організовують здобуття освіти за вечірньою формою незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

2. Наповнюваність класів у закладах освіти, в яких організовано здобуття освіти за очною (денною, вечірньою) формою, та поділ класів на групи у разі вивчення окремих предметів визначаються відповідно до законодавства.

3. За наявності достатнього та високого рівнів навчальних досягнень здобувачі освіти за вечірньою формою можуть прискорено завершити здобуття повної загальної середньої освіти (у 10 – 11 (12) класах).

Організація прискореного здобуття освіти може здійснюватися за рішенням педагогічної ради закладу освіти на підставі особистої заяви здобувача освіти (у разі досягнення повноліття) або одного з його батьків, інших законних представників. Строк здобуття освіти визначається в індивідуальному навчальному плані здобувача освіти.

За необхідності здобувач освіти складає академічну різницю за графіком, затвердженим наказом керівника закладу освіти.

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти, який прискорено завершив здобуття повної загальної середньої освіти, та його атестація здійснюються на загальних підставах.

III. Заочна форма здобуття освіти

1. Здобуття базової середньої та профільної загальної середньої освіти за заочною формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти.

Заклади освіти організовують здобуття освіти за заочною формою незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

2. Класи з числа здобувачів освіти за заочною формою в державних і комунальних закладах освіти створюються за наявності не менше 9 осіб. У приватних і корпоративних закладах освіти мінімальна наповнюваність класів визначається засновником (засновниками).

3. Здобуття освіти за заочною формою відбувається під час короткочасних сесій та у проміжку між ними. Форми організації освітнього процесу в сесійний та міжсесійний періоди визначаються освітньою програмою закладу освіти.

4. Для організації здобуття освіти за заочною формою заклад освіти може мати у своєму складі навчально-консультаційні пункти, на базі яких організовуються групові консультації та заліки, що складаються всіма здобувачами освіти.

IV. Дистанційна форма здобуття освіти

1. Дистанційне навчання може бути реалізовано шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти або використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, їх поєднання.

2. Рішення про організацію здобуття освіти за дистанційною формою у закладі освіти ухвалюється з урахуванням необхідних матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсів.

3. Для організації дистанційного навчання як окремої форми здобуття освіти у закладах освіти можуть створюватися класи (групи) з дистанційною формою здобуття освіти. Наповнюваність класів для організації дистанційної форми освіти визначається відповідно до законодавства.

Навчальний час у разі організації здобуття освіти за дистанційною формою встановлюється закладом освіти:

на рівні початкової освіти – не більше 50 відсотків сумарної кількості навчальних годин інваріантної та варіативної складових навчального плану за типовою освітньою програмою;

на рівнях базової середньої та профільної загальної середньої освіти – відповідно до навчального плану для заочної форми здобуття освіти за типовою освітньою програмою.

4. Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти визначається Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року N 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за N 703/23235 (зі змінами).

V. Мережева форма здобуття освіти

1. Для організації здобуття освіти за мережевою формою заклад освіти залучає інших суб’єктів освітньої діяльності.

З метою використання додаткової матеріально-технічної бази за потреби до мережевої взаємодії можуть залучатися інші юридичні особи, залучені до діяльності освітнього округу, міжшкільні ресурсні центри, наукові установи тощо.

Мережева взаємодія є способом координації спільної освітньої діяльності, що здійснюється на договірних засадах різними суб’єктами освітньої діяльності для організації здобуття освіти за мережевою формою.

2. Метою організації мережевої взаємодії між суб’єктами освітньої діяльності є залучення та використання додаткових ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційних та інших), необхідних для забезпечення якості освіти, зокрема:

забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, задоволення їх освітніх потреб;

створення умов для оволодіння освітньою програмою здобувачами освіти;

забезпечення поглибленого вивчення окремих навчальних предметів, впровадження профільного навчання;

розширення доступу здобувачів освіти і педагогічних працівників до сучасних технологій і засобів навчання;

раціональне та ефективне використання ресурсів учасників мережевої взаємодії.

3. Здобуття освіти за мережевою формою може організовуватися для класів (груп) та окремих здобувачів освіти з метою забезпечення їх індивідуальної освітньої траєкторії.

4. Застосування мережевої форми здобуття освіти може поєднуватися із очною (денною та вечірньою), заочною та дистанційною формами.

5. Пропозиції педагогічній раді закладу освіти щодо організації здобуття освіти за мережевою формою можуть внести учасники освітнього процесу, заклади освіти та інші суб’єкти, які можуть бути залучені до мережевої взаємодії.

Зарахування здобувачів освіти на мережеву форму здобуття освіти здійснюється за їх заявою (у разі досягнення повноліття) або заявою одного з батьків, інших законних представників. У разі організації мережевої форми здобуття освіти для вивчення окремих навчальних предметів у заяві зазначаються ці предмети.

6. Для забезпечення організації здобуття освіти за мережевою формою укладається договір між закладом освіти, до якого зараховані здобувачі освіти (базовим закладом), та іншим суб’єктом (іншими суб’єктами) освітньої діяльності (партнером (партнерами)).

Базовий заклад і партнер визначають освітню програму (освітні програми), оволодіння якою (якими) забезпечується мережевою взаємодією, та її (їх) компоненти (навчальні предмети, форми організації освітнього процесу тощо); ресурси, які використовуються суб’єктами освітньої діяльності для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою; фінансування організації здобуття освіти за мережевою формою; механізм взаємодії учасників освітнього процесу при організації мережевої форми здобуття освіти.

7. Для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою учасники мережевої взаємодії можуть спільно розробляти і затверджувати освітні програми у порядку, визначеному законодавством.

8. Заклад освіти, до якого зараховано здобувачів освіти (далі – базовий заклад), відповідає за здійснення контролю за реалізацією освітньої програми в повному обсязі. Суб’єкт освітньої діяльності, що є партнером мережевої взаємодії, відповідає за реалізацію компонентів освітньої програми, визначених у договорі.

9. Результати навчання здобувачів освіти за мережевою формою обліковуються базовими закладами у класному журналі на підставі витягів із журналів, які ведуться партнерами мережевої взаємодії.

10. Документи про здобуття освіти за мережевою формою видаються базовими закладами освіти.

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

 


Пам’ятні дати травня

Нагадуємо, що на виконання Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2018 року  № 2654-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році», згідно з розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2018 року № 1481/5-18 «Про План основних заходів Донецької обласної державної адміністрації на 2019 рік», з метою збереження національної пам’яті, консолідації та розвитку національної свідомості українського народу, у травні 2019 р. передбачено відзначення таких пам’ятних та ювілейних дат:

01 травня 2019 р. – День праці.

03 травня 2019 р. – Всесвітній день свободи преси.

08 травня 2019 р. – День пам’яті та примирення;

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

09 травня 2019 р. – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

День Європи. День проголошення декларації Р. Шумана. Свято Європейського Союзу

12 травня 2019 р. – День матері.

13 травня 2019 р. – 170  років  з  дня  народження  Панаса Мирного  (справжнє ім’я та прізвище – Панас Рудченко) (1849–1920),  письменника, драматурга, громадського діяча

15 травня 2019 р. – Міжнародний день сім’ї.

17 травня 2019 р. – Всесвітній день інформаційного суспільства.

18 травня 2019 р. –День боротьби за права кримськотатарського народу (інформаційні матеріали буде надіслано додатково); 75-ті роковини  депортації кримських татар та інших народів Криму (1944 р.);

Міжнародний день музеїв День Європи (в Україні)

День науки

19 травня 2019 р. – День пам’яті жертв політичних репресій (інформаційні матеріали буде надіслано додатково)

20 травня 2019 р. – 140 років з дня народження Бориса Мартоса (1879–1977), державного, громадського, політичного діяча, вченого, економіста

21 травня 2019 р.Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

22 травня 2019 р. – 140 років з дня народження Симона Петлюри  (1879–1926), Голови Директорії Української Народної Республіки, державного, військового та політичного діяча, журналіста, літературного і театрального критика;

140 років з дня народження  Федора Кричевського (1879– 1947), живописця, педагога

24 травня 2019 р.День слов’янської писемності та культури

27 травня 2019 р. – 160 років з дня народження Панаса Саксаганського (справжнє ім’я та прізвище – Панас Тобілевич) (1859–1940), актора, режисера, драматурга;

90 років з дня народження Романа Іваничука (1929–2016), письменника, педагога, Героя України

29 травня 2019 р.Міжнародний день миротворців ООН

31 травня 2019 р.Всесвітній день без тютюну